Uitbetaling Wtcg-tegemoetkoming

Datum: 18-10-2011

Komende maand worden de tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) weer uitbetaald door CAK en UWV. Ook volgend jaar worden deze tegemoetkomingen nog verstrekt aan alle chronisch zieken, gehandicapten en arbeidsongeschikten die aan de voorwaarden voldoen. Vanaf het tegemoetkomingsjaar 2012, uit te betalen in 2013, wordt de Wtcg afhankelijk gemaakt van het gezinsinkomen. Dat heeft de ministerraad besloten.

In de komende maand worden weer de Wtcg-tegemoetkomingen uitbetaald. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is in 2008 in de plaats gekomen van de fiscale regeling voor uitgewone uitgaven. De Wtcg-tegemoetkoming is een jaarlijkse uitkering voor de (meer)kosten die samenhangen met ziekte of handicap. Het gaat hierbij niet om medische meerkosten, maar om meerkosten die samenhangen met de gezondheidsproblemen van betrokkene, zoals hogere stookkosten, vervoerskosten voor geneeskundige hulp en extra kosten voor kleding of beddengoed.

Veranderingen in de voorwaarden

De voorwaarden voor de Wtcg zijn per 1 januari 2010 veranderd en uitgebreid. Dat heeft tot gevolg dat dit jaar een grotere groep chronisch zieken en gehandicapten de tegemoetkoming krijgt uitgekeerd. Omdat bepaalde behandelingen en geneesmiddelen niet meer meetellen voor de Wtcg zullen er echter ook mensen zijn die dit jaar geen tegemoetkoming meer krijgen terwijl zij die vorige jaar wel nog een ontvingen.

De belangrijkste veranderingen voor het tegemoetkomingsjaar 2010 (uit te keren in 2011) zijn:

 • Indicaties op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tellen mee voor de Wtcg.
  Het gaat om mensen die:
  • in 2010 een geldige indicatie van de gemeente hadden voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp in het huishouden op basis van de Wmo. Minimaal 1 uur per week, minimaal 26 weken hulp per kalenderjaar;
  • op 31 december 2010 een geldige indicatie van de gemeente hadden voor gebruik van een rolstoel op basis van de Wmo.
 • Kinderen met indicatie van Bureau Jeugdzorg.
  Kinderen die in 2010 een geldige indicatie van Bureau Jeugdzorg hadden voor langdurige AWBZ-zorg thuis of met verblijf in een zorginstelling krijgen recht op een tegemoetkoming. De indicatie moet voor minimaal 26 weken zorg per kalenderjaar zijn afgegeven en bij zorg thuis voor minimaal 1 uur per week.
 • Hulpmiddelen tellen langer mee voor de Wtcg
  Hulpmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn vergoed worden meerjarig in de Wtcg betrokken. Hulpmiddelen die langer dan 1 jaar meegaan tellen nu 3 jaar mee voor de Wtcg.
 • Jaarvoorwaarde voor recht op Wtcg tegemoetkoming
  Er is een jaarvoorwaarde ingesteld. Dit houdt in dat het recht op een tegemoetkoming komt te vervallen als de verzekerde is overleden in het jaar waarover de tegemoetkoming wordt uitgekeerd.

Het complete overzicht van alle geldende voorwaarden is opgenomen in het IPSZ.

Toekomstige ontwikkeling

Tot nu toe wordt in de Wtcg geen rekening gehouden met de financiële draagkracht, waardoor ook mensen met een relatief hoog inkomen een tegemoetkoming ontvangen. Vanaf 2013 zal de Wtcg afhankelijk worden van het huishoudinkomen, waarbij er een aparte grens komt voor paren en alleenstaanden.
Paren met een gezamenlijk inkomen boven € 35.100,- krijgen vanaf tegemoetkomingsjaar 2012 (uit te keren in 2013) geen tegemoetkoming meer. Voor alleenstaanden vervalt de tegemoetkoming bij een inkomen van meer dan € 24.570,-.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte

uitgebreide versie tonen