Geen besparingsbijdrage voor Wmo-voorzieningen

Datum: 21-12-2011

Gisteren bevestigde het hoogste rechtscollege voor de Wmo, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), eerdere uitspraken van verschillende rechtbanken dat de Wmo geen grondslag biedt voor het heffen van een besparingsbijdrage. Ook niet als de Wmo-gerechtigde met de verstrekte voorziening een andere (algemeen gebruikelijke) voorziening, zoals bijvoorbeeld een fiets, uitspaart.

In de afgelopen periode hadden al verschillende rechtbanken geoordeeld dat de Wmo geen ruimte biedt om een besparingsbijdrage op te leggen bij het verstrekken van een Wmo-voorziening. Met haar uitspraak van gisteren bevestigde de CRvB deze eerdere uitspraken. Artikel 4 lid 2 Wmo, dat volgens sommigen de grondslag is voor de besparingsbijdrage, houdt echter alleen verband met de eigen bijdragebronnen en het eigen aandeelbronnen. Dit leidt ertoe dat de capaciteit van de aanvrager (zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 Wmo) geen ruimte biedt om, anders dan een eigen bijdrage/eigen aandeel, extra financiële voorwaarden, zoals een besparingsbijdrage, op te leggen bij het verstrekken van een voorziening.

Bedoeling van de wetgever

De CRvB concludeert op grond van de wet en de wetgeschiedenis, het volgende:

Het aspect “rekening houden met de capaciteit van de aanvrager” in artikel 4 lid 2 Wmo, is door de staatssecretaris gekoppeld aan de eigenbijdrageregeling. De staatssecretaris heeft in de kamer toegezegd de eigenbijdrageregeling te zullen uitwerken in een algemene maatregel van bestuur (AMvB), waarmee zij invulling geeft aan de bedoeling van deze bepalingbronnen. Deze AMvB is het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo). In hoofdstuk IV van deze regeling is de maximale hoogte van de eigen bijdrage/eigen aandeel opgenomen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris naar aanleiding van vragen hierover opnieuw verwezen naar de eigenbijdrageregeling en daarbij toegelicht dat deze eigenbijdrageregeling voor gemeenten een richtsnoer zal vormen voor het beoordelen van iemands draagkracht, waarbinnen gemeenten beleidsvrijheid hebbenbronnen.

De CRvB is van oordeel dat de wettelijke grondslag voor het Besluit maatschappelijke ondersteuning de artikelen 15 en 19 Wmo zijn. Dit blijkt, aldus de CRvB, ook uit de artikelsgewijze toelichting: "De vormgeving van het Wmo-beleid dient plaats te vinden op lokaal niveau in de plaatselijke democratie. Daarvoor moet de gemeente voldoende vrijheid en een adequaat instrumentarium hebben. Het kunnen voeren van een eigenbijdragebeleid maakt daarvan deel uit. De gemeente dient voldoende vrijheid te krijgen om een eigen bijdrage vast te stellen. Het is echter onwenselijk dat gemeenten een inkomensbeleid gaan voeren. [Daarom] zullen nadere regels worden gesteld. De regering wil daarin kiezen voor een tussenweg: een begrensde gemeentelijke vrijheid. [...] De nadere regels zullen vergelijkbaar zijn met de [regeling zoals die gold voor de Wvg]. Met name wordt gedacht aan regels waarbij wordt bepaald dat de eigen bijdrage en het eigen aandeel niet meer bedraagt dan een bepaald deel van het inkomen.”bronnen

Van de zijde van de regering is aan de Tweede kamer verduidelijkt waarom het voeren van inkomensbeleid door gemeenten onwenselijk wordt geacht: “De regering acht inkomensbeleid de verantwoordelijkheid van het Rijk. Wanneer meerdere bestuurslagen zich hiermee bezig houden kunnen ongewenste effecten optreden, zoals bijvoorbeeld de armoedeval. De stapeling van eigen bijdragen voor de Wmo en de AWBZ wordt in het voorstel van de regering onmogelijk gemaakt door het hanteren van een anticumulatiebeding. Dat betekent dat een cliënt voor AWBZ en Wmo voorzieningen gezamenlijk nooit meer betaalt dan de maximale inkomensafhankelijke bijdrage voor de AWB.”Kamerstukken II, 2005/06, 30 131, nr. 29.

IPSZ

In het IPSZ is deze uitpraak, en de gevolgen daarvan, verwerkt op onder andere de pagina's Algemeen gebruikelijk en Eigen bijdrage/eigen aandeel. Deze pagina's zijn tijdelijk voor iedereen toegankelijk.

Update

Ook snel op de hoogte zijn van belangrijke Wmo-uitspraken? Neem een gratis abonnement op de IPSZ-update.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte

uitgebreide versie tonen