Bijzondere bijstand voor baby-uitzet

Datum: 22-02-2012

Een baby-uitzet kan flink wat kosten met zich meebrengen. Onder normale omstandigheden moet iemand hiervoor sparen of geld lenen. Er kan echter sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor dit niet mogelijk is; in dat geval kan de gemeente voor de kosten van de baby-uitzet soms bijzondere bijstand geven.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige of periodieke uitkering die is bedoeld als vergoeding voor extra kosten die noodzakelijk zijn en die iemand zelf niet of slechts gedeeltelijk kan betalen. De extra kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan bijzondere bijstand aanvragen.

Deze pagina geeft aan welke punten van belang zijn bij het aanvragen van bijzondere bijstand voor een baby-uitzet.

Omschrijving kostensoort

De komst van een baby brengt de nodige kosten mee voor de ouders. De baby heeft kleding, verzorging en een babykamer nodig, de zogeheten baby-uitzet. Kraamcentra geven voorlichting over welke artikelen echt noodzakelijk zijn om aan te schaffen voordat de baby zijn intrede doet in het huisgezin, en welke artikelen voornamelijk handig of gebruikelijk zijn.

Voorliggende voorzieningen

De gemeente mag geen bijstand geven als iemand voor de kosten die hij moet maken ergens anders geld kan krijgen. Diegene moet dan eerst een beroep doen op de andere voorziening voordat hij bijstand aan kan vragen. De voorliggende voorziening moet voor hem wel passend zijn en voldoende opleveren zodat hij zijn noodzakelijke kosten ermee kan betalenbronnen. Een voorliggende voorziening kan soms ook een lening zijn.

Voor de kosten van een baby-uitzet kunnen de ouders vaak een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Als deze de noodzakelijke kosten dekt, is er sprake van een voorliggende voorziening. Er bestaat in dat geval dus geen recht op bijzondere bijstand. Hierbij zal ook de periode dat iemand al in de bijstand zit een rol spelen. Hoe langer iemand in de bijstand zit, hoe moeilijker het is om een lening te krijgen.

Onderhoudsplicht ouders

Is de aanvrager 18, 19 of 20 jaar oud, dan moet hij voor zijn levensonderhoud nog een beroep doen op zijn oudersbronnen. De babyuitzet is echter bedoeld voor zijn kind en de onderhoudsplicht van zijn ouders strekt zich strikt genomen niet uit tot hun kleinkinderen. Niettemin is het wel maatschappelijk gebruikelijk dat grootouders iets bijdragen voor de babyuitzet van hun kleinkind. Of de gemeente hier bij de bepaling van de hoogte van de bijstand rekening mee kan houden zal in overleg met de aanvrager duidelijk moeten worden. Wanneer jonge ouders een deel van de baby-uitzet van hun ouders krijgen, zullen de noodzakelijke kosten die zij moeten maken voor een complete baby-uitzet lager zijn.

In ieder geval geldt dat de aanvrager geen hard beroep kan doen op de onderhoudsplicht van zijn ouders voor een baby-uitzet. De gemeente kan de bijzondere bijstand dus ook niet afwijzen omdat de ouders van de aanvrager weigeren een bijdrage te leveren aan de baby-uitzet van hun kleinkind.

Recht op bijzondere bijstand

De kosten voor een baby-uitzet zijn algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die incidenteel voorkomen. Dat betekent dat ouders deze kosten in principe moeten kunnen betalen uit een inkomen op minimumniveau. Zij moeten hiervoor sparen of lenenbronnen.

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat iemand bepaalde kosten niet zelf kan betalen. De gemeente kan dan bijzondere bijstand geven als er ook aan alle andere voorwaarden is voldaan.

Het antwoord op de vraag welke bijzondere omstandigheden ertoe kunnen leiden dat iemand voor de kosten niet heeft kunnen sparen of lenen, hangt sterk af van het individuele geval. De tijd dat iemand al bijstandsafhankelijk is, speelt een belangrijke rol. Naar mate mensen langer in de bijstand zitten wordt het immers steeds moeilijker om voldoende te reserveren.

Noodzakelijke kosten

De gemeente mag alleen bijzondere bijstand geven voor kosten die noodzakelijk zijn. De gemeentelijke regels geven aan welke onderdelen van een baby-uitzet de gemeente noodzakelijk vindt. De aanvrager kan op dit punt een andere mening hebben dan de gemeente. Ook kan het zijn dat zijn baby speciale behoeften heeft. Hij zal dan moeten bewijzen dat het maken van hogere kosten noodzakelijk is als gevolg van de bijzondere individuele omstandigheden van zijn geval.

Hoogte bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van de hoogte van de noodzakelijke kosten. De goedkoopst adequate voorziening volstaat en zal in het algemeen als richtprijs dienen. De gemeente kan echter ook richtprijzen opnemen in de eigen regelsbronnen. De richtprijs kan een totale baby-uitzet betreffen of afzonderlijke artikelen die doorgaans deel uitmaken van een baby-uitzet. Als dat nodig is kan de gemeente afwijken van de richtprijzen.

Soms kan iemand de babyspullen tweedehands kopen. Onder omstandigheden mag de gemeente daarom uitgaan van de prijzen voor tweedehands artikelen. Omdat de bijstand een bodemvoorziening is, mag de gemeente uitgaan van de goedkoopst passende voorziening die in het individuele geval toereikend is. Daarbij hoeft zij niet steeds dezelfde norm toe te passen, bijvoorbeeld die van het NIBUDbronnen. Bovendien hoeft zij niet uit te gaan van nieuwe artikelen.

Op het gebied van baby artikelen bestaat over het algemeen een levendige handel in tweedehands artikelen doordat de meeste babyspullen slechts kort in gebruik zijn. Wanneer de gemeente de prijs van de goedkoopst adequate voorziening wil baseren op de gemiddelde prijs van tweedehands artikelen, dan moet zij voldoende onderbouwen dat de aanvrager inderdaad voor deze richtprijs het noodzakelijke artikel kan aanschaffenbronnen. Doet zij dit niet, dan is sprake van een gebrekkige motivering van het besluitbronnen.

Verdieping

In bovengenoemde uitspraak had de gemeente de prijs van een duowagen gebaseerd op de prijs gelegen tussen de laagste en hoogste prijs voor een tweedehands duowagen op Marktplaats (www.marktplaats.nl). De gemeente had het resultaat van de zoektocht op Marktplaats aldus verwoord in het rapport dat aan de verlening van de bijzondere bijstand ten grondslag lag. Zij had echter verzuimd aan te geven of de zoektocht naar duowagens op Marktplaats zich had beperkt tot de woonomgeving van de betrokkene of dat gezocht was in de wijdere omgeving. Hierdoor was niet duidelijk geworden of er wellicht sprake zou zijn van bijkomende reis- en transportkosten. Evenmin werd duidelijk uit het rapport wat de kwaliteit was van de diverse vergeleken duowagens. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de gemeente de zoekresultaten op Marktplaats, waar zij naar verwees en waarop zij de besluitvorming had gebaseerd, uit had moeten printen en bij  het dossier had moeten voegen zodat deze controleerbaar waren. Nu dat niet gebeurd was, bestond onduidelijkheid hieromtrent en was sprake van een gebrek in de motiveringbronnen.

Hergebruik babyuitzet

Een babyuitzet zal vooral in de prijzen lopen bij de komst van de eerste baby in een gezin. Bij opvolgende baby's, kan de nieuwe baby echter telkens gebruik maken van een groot deel van de babyuitzet van zijn voorganger. Het is dan natuurlijk wel zaak dat de ouders zuinig zijn op de spullen met het oog op verdere gezinsuitbreiding. Doen zij dit niet, en moeten zij daardoor onnodig telkens opnieuw een hele babyuitzet aanschaffen, dan kan de gemeente oordelen dat zij een tekortschietend besef aan verantwoordelijkheid aan de dag leggen voor de noodzakelijke voorziening in het bestaan. De gemeente kan hiermee rekening houden en minder bijzondere bijstand gevenbbronnen.

Baby-uitzet is duurzaam gebruiksgoed

Een baby-uitzet is een zogenaamd duurzaam gebruiksgoedbronnen. Dat sommige onderdelen van een baby-uitzet geen duurzaam karakter dragen, maakt dat niet anders. Dit heeft gevolgen voor de hoogte de bijstand als de gemeente de verlening van bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen in een bepaalde tijdsperiode heeft verbonden aan een maximum. Bij het geven van bijzondere bijstand voor een baby-uitzet, mag de gemeente in dat geval rekening houden met het bedrag dat in de lopende tijdsperiode al verleend is voor andere duurzame gebruiksgoederenbronnen.

Vorm bijstand

De gemeente zal de bijzondere bijstand voor de kosten van een baby-uitzet meestal geven als lening of ze zal borg staan voor een lening van de Gemeentelijke Kredietbank. De reden hiervoor is dat een baby-uitzet een duurzaam gebruiksgoed isbronnen. Aan mensen die (zeer) langdurig in de bijstand zitten kan zij de bijzondere bijstand voor de babyuitzet ook geven zonder dat ze dit terug moeten betalen. Zie ook de gemeentelijke regels.

Gemeentelijke regels

De gemeente kan over het geven van bijzondere bijstand voor de kosten van een baby-uitzet eigen regels maken. Gemeenten met een abonnement op de WWB-beleidsapp kunnen deze hier vermelden.

Dit bericht is een kopie van de pagina Bijzondere bijstand voor baby-uitzet.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Bronvermelding(en)

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte

uitgebreide versie tonen