Overzicht nieuwsberichten

De Krom positiever over moratorium bij schuldhulpverlening

23-06-2011

Tijdens de behandeling van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) heeft staatssecretaris De Krom (SZW) zich positiever uitgelaten over het wettelijk moratorium. Hij blijft wel bij zijn eerdere mening dat een dergelijk breed wettelijk moratorium niet wenselijk is, maar zijn principiële bezwaren zijn minder zwaarwegend dan eerder, aldus de staatssecretaris gisteren in de Tweede Kamer.

meer..

Wettekst WWB 2012 beschikbaar (bijgewerkt)

21-06-2011

Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet werk en bijstand. Tevens verdwijnen dan de Wet investeren in jongeren en de Wet werk en inkomen kunstenaars. De wetsvoorstellen die dit regelen zijn moeilijk leesbaar. Daarom heeft de redactie van het IPSZ alvast een wettekst van de WWB gemaakt waarin alle wijzigingen duidelijk herkenbaar verwerkt zijn. Deze is voor iedereen gratis te raadplegen.

meer..

Proef: langdurige spijbelaar verliest studiefinanciering

20-06-2011

Het ministerie van OCW gaat ROC-instellingen begeleiden in het beter benutten van de mogelijkheden die de wet hen biedt om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, zoals het stopzetten van de studiefinanciering. Daarom start het ministerie in het nieuwe schooljaar met een pilot. De gemeente Rotterdam heeft zich hiervoor inmiddels aangemeld. Dat heeft de minister Van Bijsterveldt (OCW) vandaag bekend gemaakt. 'Schoolverzuim is een voorbode op schooluitval. Een goedwerkend verzuimloket is daarbij belangrijk, maar ook het optimaal gebruik van bestaande regelingen. Daar kunnen we in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten meer uithalen', aldus minister Van Bijsterveldt.

meer..

Minder huurtoeslag bij duurdere woning

20-06-2011

Het kabinet gaat de berekening van de huurtoeslag aanpassen zodat verschillen in de kwaliteit van huurwoningen beter tot uitdrukking komen in de feitelijke huurprijs. De kwaliteitskorting op de huurtoeslag, die geldt als de prijs boven een bepaalde grens uitkomt, gaat daartoe vanaf 1 januari 2012 met 10 procent omhoog.

meer..

Wetsvoorstel wijziging Wet inburgering

20-06-2011

Eigen verantwoordelijkheid en een sociaal leenstelsel zijn de hoofdthema's van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering waarmee de ministerraad afgelopen vrijdag heeft ingestemd. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het voorstel en het advies worden openbaar gemaakt bij indiening bij de Tweede Kamer.

meer..

Wetsvoorstel wijziging WWB en intrekking WIJ ingediend (bijgewerkt)

17-06-2011

De Staatssecretaris van SZW heeft vandaag het wetsvoorstel ingediend waarbij de WIJ wordt ingetrokken en de WWB op belangrijke punten wordt aangepast. Het is de bedoeling dat de wijzigingen op 1 januari 2012 ingaan.

meer..

Nederlandse waarden centraal in integratiebeleid

17-06-2011

In het integratiebeleid horen volgens het kabinet de Nederlandse samenleving en de waarden waarop deze berust, centraal te staan. Van mensen die zich in Nederland willen vestigen, wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan versterking van de maatschappelijke samenhang en betrokkenheid en burgerschap tonen. Het stellen van eisen aan immigranten is gerechtvaardigd, omdat de samenleving die eisen ook stelt aan de eigen burgers.

meer..

Proef met startgroep peuters

15-06-2011

Scholen die mee willen doen aan de landelijke proef waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving spelenderwijs ontwikkelen, hebben tot 1 september de tijd een aanvraag in te dienen bij het ministerie van Onderwijs. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) beslist via loting welke scholen, in samenwerking met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mee mogen doen aan het experiment. In totaal kunnen er 30 scholen aan de proef meedoen. De focus ligt op kinderen met een risico op (taal-)achterstanden.

meer..

Voorstel om zorguitgaven te beperken

10-06-2011

Ondanks een forse investering van € 15 miljard in de komende periode, heeft minister Schippers (VWS) te kampen met een tegenvaller van ongeveer € 1,1 miljard op de lopende begroting van 2011. Wanneer de overschrijding niet wordt teruggehaald, zouden de zorgkosten nog veel meer kunnen toenemen en fors uit de pas gaan lopen met de economische groei. Daarom kondigt de minister nu al maatregelen aan.

meer..

Bezuiniging kindgebonden budget

10-06-2011

Minister Kamp van Sociale Zaken gaf deze week aan te moeten bezuinigen op het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen voor ouders met een laag inkomen. De bezuiniging hierop is nodig, omdat de uitgaven zijn gestegen van € 600 miljoen in 2006 naar € 1 miljard in 2011. 

meer..

Ouders gaan meer betalen voor kinderopvang

09-06-2011

De overheidsuitgaven voor kinderopvang zijn de laatste jaren verdrievoudigd, van € 1 miljard in 2005 naar ruim € 3 miljard in 2010. Uitgangspunt was dat overheid, werkgevers en ouders ieder een derde van de kosten zouden betalen. Ouders betaalden echter gemiddeld minder dan een vierde. Extra maatregelen moeten ertoe leiden dat in 2015 het oude evenwicht is hersteld.

meer..

De 12 kindregelingen moeten anders

09-06-2011

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde maandag 6 juni zijn visie op de kindregelingen aan de Tweede Kamer. De huidige kindregelingen zijn namelijk te complex en kosten de overheid te veel.

meer..

Dennis Schulinck aanwezig op Divosacongres

08-06-2011

Vanaf vanavond tot en met vrijdag is Dennis Schulinck, hoofdredacteur van het IPSZ, aanwezig op het Divosacongres in Maastricht.

meer..

Record aantal aanvragen schuldhulpverlening

31-05-2011

In 2010 hebben zich ongeveer 80.000 huishoudens met schulden gemeld bij de schuldhulpverlening. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2009. De hoeveelheid verstrekte kredieten door gemeentelijke kredietbanken groeide hierdoor van € 44 miljoen in 2009 naar € 47 miljoen in 2010. Dat blijkt uit het jaarverslag van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK).

meer..

€ 2,6 miljard voor re-integratie in WWNV

30-05-2011

Voor de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) is in 2015 voor gemeenten alles bij elkaar € 2,6 miljard aan zogenoemd gebundeld re-integratiebudget beschikbaar. Daarvan is naar schatting € 1,8 miljard voor de sociale werkvoorziening.

meer..

Methodisch werken in kinderopvang

30-05-2011

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in het kader van positief jeugdbeleid een nieuwe databank opgezet. De Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit beschrijft methodieken die de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang versterken. Het gaat om ontsluiting van programma’s, richtlijnen, stappenplannen en trainingen die kunnen dienen ter lering en inspiratie voor andere professionals, managers en beleidsmedewerkers in de kinderopvang.

meer..

18 jaar: handelingsbekwaam?

26-05-2011

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten ziet geen aanleiding om voor jongeren die in residentiële jeugdzorg verblijven de leeftijd waarop zijn bepaalde financiële transacties kunnen verrichten, op te trekken van 18 jaar naar 21 jaar. In antwoord op een vraag van de algemene commissie jeugdzorg geeft de staatssecretaris aan, ook voor deze groep jongeren, de bestaande maatregelen voldoende te vinden.

meer..

Normenbrief juli 2011 verschenen

25-05-2011

Het Ministerie van SZW heeft vandaag de normenbrief juli 2011 gepubliceerd. Hierin staan de normen en bedragen van de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en WWIK zoals die zullen gelden vanaf 1 juli aanstaande.

meer..

Uitzondering op inburgeringsvereiste slechts symbolisch

25-05-2011

Sinds de invoering van de Wet Inburgering in het Buitenland in 2006 zijn geen verzoeken van vreemdelingen toegewezen om op grond van bijzondere omstandigheden uitgezonderd te worden voor het inburgeringsvereiste. De Nationale ombudsman vindt dat vreemd. Dat laat ombudsman Alex Brenninkmeijer weten in zijn onderzoeksrapport naar aanleiding van zorgen van vluchtelingen- en migrantenorganisaties over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de mogelijkheid om uitzonderingen te maken voor schrijnende gevallen.

meer..

Uitkering voor mantelzorgers blijft € 250

23-05-2011

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen bepaalde groepen mantelzorgers als blijk van waardering een financiële uitkering ontvangen. De hoogte van deze uitkering stelt de overheid jaarlijks vast. Onlangs bepaalde de Staatssecretaris van VWS dat de uitkering in 2011 net als in 2010 € 250 bedraagt.

meer..


« vorige 3 4 [5] 6 7 volgende »

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte