Toelichting
artikel 3 - Rmo

Stcrt. 22-12-2006, 250, p. 45:

Op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Wmo dienen de gemeenten bij ministeriële regeling aangewezen gegevens over prestaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning betreffende het voorgaande kalenderjaar te publiceren. In artikel 3 van de onderhavige regeling worden deze gegevens aangewezen.
De aangewezen gegevens dienen op grond van artikel 9, tweede lid, van de Wmo aan de Minister van VWS of een door hem aan te wijzen instelling te worden verstrekt. In het derde lid van artikel 9 van de Wmo wordt bepaald dat de Minister van VWS er zorg voor draagt dat op basis van door de gemeente verstrekte gegevens voor 1 januari volgend op de in het tweede lid genoemde datum een rapportage wordt opgesteld en gepubliceerd waarin de gegevens van de gemeenten worden vergeleken. In deze rapportages worden gemeenten vergeleken op basis van de gegevens genoemd in artikel 3 van de onderhavige regeling en op basis van de gegevens over de tevredenheid van vragers van maatschappelijke ondersteuning over de uitvoering van de wet. Het doel van deze rapportages is om burgers en maatschappelijke organisaties in staat te stellen op eenvoudige wijze de prestaties van hun gemeente op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning te beoordelen en deze te vergelijken met de prestaties van andere gemeenten. De prestatiegegevens dienen dan ook vergelijkbaar te zijn. Ten aanzien van het tevredenheidsonderzoek bepaalt het eerste lid, onder a, van artikel 9 van de Wmo dat die wordt gehouden volgens een methode die na overleg met representatieve organisaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning tot stand is gekomen. Voor het overige stelt de Minister van VWS met de onderhavige regeling vast om welke gegevens het gaat. Het staat de gemeenten vanzelfsprekend vrij om indien gewenst aanvullende gegevens te publiceren ten behoeve van de informatievoorziening van de gemeente aan de burgers.

Gemeenten kunnen desgewenst voor de verstrekking van de aangewezen gegevens aan de Minister van VWS of aan de door de minister aan te wijzen instelling gebruik maken van de vragenlijst die opgenomen is in de ‘Gereedschapskist Wmo’, zie www.invoeringwmo.nl. Over onderdeel l het volgende. In het Besluit maatschappelijke ondersteuning is in artikel 4.1 opgenomen hoe de gemeenten de eigen bijdrage kunnen berekenen. In dit besluit zijn de variabelen bij deze berekening gemaximeerd. De gemeenten hebben de mogelijkheid om de eigen bijdrage lager vast te stellen, door één of meer variabelen in de berekening te wijzigen ten opzichte van het maximum in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. De uitkomsten die hierdoor kunnen ontstaan zijn divers. Burgers kunnen de gemeenten moeilijk beoordelen op het beleid ten aanzien van de eigen bijdrage als er uitsluitend inzicht is in deze uiteenlopende uitkomsten. Het gemeentelijke beleid kan beter worden beoordeeld als de variabelen bij het bepalen van de eigen bijdrage inzichtelijk zijn. Vandaar dat in onderdeel l wordt gevraagd naar de wijze waarop de gemeente het bedrag berekent dat als eigen bijdrage per persoon gevraagd wordt.
Bij onderdeel r wordt gevraagd om achteraf een inschatting te maken van de uitgaven die in het voorgaande jaar bij de uitvoering van de Wmo zijn gemaakt. Er zijn geen richtlijnen op basis waarvan de gemeenten op uniforme wijze de begroting en verantwoording opstellen. Het is daardoor voor de hand liggend dat niet alle gemeenten de uitgaven op het terrein van maatschappelijke ondersteuning onderscheidend begroten en verantwoorden. De vraag naar de precieze uitgaven in het kader van de uitvoering van de Wmo in het voorgaande jaar zou derhalve een grote administratieve last bij gemeenten neerleggen. Vandaar dat in onderdeel r aan gemeenten wordt gevraagd om achteraf een inschatting te geven van de jaarlijkse uitgaven aan de uitvoering van de Wmo. Hiermee wordt bereikt dat burgers op hoofdlijnen inzicht krijgen in de gemeentelijke uitgaven aan de Wmo.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte