Regeling transparantie contracteerproces AWBZ

Laatste wijzigingsdatum:  08-01-2009
Toon jurisprudentie
Toon regelingen die gekoppeld zijn aan deze wet

Regeling transparantie contracteerproces AWBZ


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Gelet op artikel 45 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in verbinding met artikel 50 Wmg en de artikelen 15 en 16 AWBZ; Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Begripsbepalingen

  • f.overeenkomst

    Door zorgkantoor en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop AWBZ-verzekerden aanspraak hebben op grond van artikel 6, eerste lid, AWBZ, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven;

  • g.budgetverzoek

    Een gezamenlijke tariefaanvraag als bedoeld in artikel 50 Wmg

  • h.budgetronde

    Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefaanvragen.


Artikel 2. Transparantie van modellen van overeenkomsten

Een zorgkantoor maakt voorafgaand aan de onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.


Artikel 3. Transparantie financieel beslag overeenkomsten

Een zorgkantoor maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de tariefaanvragen de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.


Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.


Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling transparantie contracteerproces AWBZ’.

Uw vraag

De redactie van het IPSZ kan alleen vragen beantwoorden van bepaalde groepen betalende abonnees.

U bent momenteel niet als betalende abonnee ingelogd. Heeft u wel een betaald abonnement? Log dan eerst in via de link rechtsboven.

Wilt u geen vraag stellen, maar commentaar geven? Gebruik dan het aparte commentaarformulier.

InloggenWachtwoord vergeten?

Uitgeverij Wering

Blijf op de hoogte